Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de CentraleLees meer


De Cito Entreetoets in groep 7

Kinderen in groep 7 maken in het voorjaar de Cito-Entreetoets. Met de Entreetoets kan de leerkracht nagaan hoe uw kind ervoor staat op het gebiedLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Ouderportaal

Onze school maakt sinds voorjaar 2015 gebruik van het ouderportaal van Parnassys. Daardoor krijgen ouders uiteindelijk altijd inzage in de vorderingen van hun kinderen en inLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 VWO 22% 18 % HAVO-VWO 5 % HAVO 25Lees meer