Motto, missie en visie

Onze school zal zich in de komende vier jaar ontwikkelen tot een volwaardige ‘vijf-sterrenschool’ waarbij onderwijs en opvang nauw met elkaar verbonden zijn.

Daarbij staan de vijf sterren centraal:

 • De school is het hele jaar open
 • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat
 • Er is maatwerk voor ieder kind
 • De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen
 • De school is verbonden met de buurt

Onze ambitie is het ontwikkelen van onze school naar een school waar “21-century-skill’ centraal staan. Dit betekent een hoge mate van betekenisvol en actueel onderwijs. Met moderne middelen toewerken naar gepersonaliseerde leerlijnen. Wij willen educatief partnerschap intensiveren door de kwaliteiten van ouders in te zetten in het onderwijs. Wij streven een opbrengst en ervarings-/ontwikkelingsgerichte school na. Een school waar kinderen hun talenten kunnen ontplooien.

Onze visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Het concept van “De Sterrenschool” bevat 5 hoofdkenmerken (5 sterren), die bij de visieontwikkeling en vormgeving van de o.b.s. De Bongerd-sterrenschool als basis zullen gelden.

 • De Sterrenschool is het hele jaar open.

De school is 50 weken per jaar open.

Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Daarmee combineert “De Sterrenschool” makkelijker met werktijden van ouders en het privéleven.

 • De Sterrenschool biedt kinderen één klimaat

Op onze school werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Medewerkers van beide organistaies hebben regelmatig contact en zijn op de hoogte van relevante informatie over het kind. Op onze school geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving is.

 Onderwijs en opvang leveren een scala van diensten voor kinderen vanaf 0 jaar:

 • kinderopvang
 • primair onderwijs
 • buitenschoolse opvang
 • jeugdzorginstellingen
 • Maatwerk voor ieder kind.

Onze school is een sociale school waar in groepen wordt gewerkt. Leren is ook een individuele aangelegenheid: tempo, leerstijl, oefenen.

Wij werken met

 • individuele leerlijnen
 • maken gebruik van e-learning
 • vroeg signaleren leer- en/of ontwikkelachterstanden
 • pedagogische uitgangspunten die voor onderwijs en opvang gelijk zijn.
 • Aandacht voor rekenen, taal en lezen.

Naast aandacht voor gezondheid, sport, creatieve vakken, ligt de nadruk op rekenen, taal en lezen.

Leerkrachten zijn toegerust voor deze taak.

Onze school is ook een opleidingsschool, verbonden aan de Pabo Saxion en leidt studenten op, op de werkplek: er is sprake van Werkplekleren.

 • Binding met de buurt.

Onze school richt zich op de schoolomgeving en staat open voor samenwerking met ouders en organisaties in de buurt. We hebben de ambitie om een spilfunctie in de buurt te vervullen. Hierbij zullen wij vooral kijken of het aanbod voor onze kinderen door samenwerking met externe partners kan worden verbreed.

 

Onze school is ook een opleidingsschool, verbonden aan de Pabo Saxion en leidt studenten op, op de werkplek; er is sprake van werkplekleren

 

Daarnaast werkt onze school met een kunst-en cultuurprofiel.  Op onze school ontdekken kinderen hun eigen talenten en stimuleren we kinderen ondernemend te zijn, creatief te denken en respectvol om te gaan met elkaar.

 

De eerste doelen zijn hierbij al bereikt. Op het bord in de hal naast de voordeur hebben we dat in beeld gebracht. Hieronder staan per ster de belangrijkste resultaten. Omdat we met ingang van school 2018-2019 werken met units, gebruiken we die omschrijving ook hieronder.

 • In unit 1 werken de kinderen van 4 t/m 6 jaar (basisgroepen 1/2 en 2/3
 • In unit 2 werken de kinderen van 7 t/m 9 jaar (basisgroepen 4/5 en 5/6)
 • In unit 3 werken de kinderen van 10 t/m 12 jaar (basisgroepen 7/8 en 7/8)
 1. School is het hele jaar open
 • We werken met een continurooster en het 5-gelijke-dagen-model
 • Alle kinderen hebben 4 compensatiedagen

2. Kinderen leren in één pedagogisch klimaat

 • Samenwerking met kindervang is geoptimaliseerd
 • Zelfstandig werken is in de hele school uniform
 • Leerkrachten voeren gesprekken met kind (stergesprekken) en kind en ouders (startgesprek en voortgangsgesprek)
 • Positive Behaviour Support (PBS) is de basis van ons pedagogisch handelen

3. Er is maatwerk voor ieder kind

 • Kinderen van unit 2 en 3 werken op hun eigen niveau met rekenen en spelling
 • Kinderen van unit 2 en 3 hebben een persoonlijke iPad
 • Kinderen van unit 2 en 3 werken met een doelenboekje
 • Kinderen van unit 1 werken vanuit de doelen, maar deze zijn (nog) niet zichtbaar voor ze

4. Nadruk op lezen, taal en rekenen

De meeste tijd op school wordt ingezet voor dezer vakgebieden

5. De school is verbonden met de buurt

Op dit onderdeel onderzoeken we per unit welke activiteiten tegemoet komen aan dit doel.

Ten aanzien van het onderdeel ‘de school is het hele jaar open’, zal eerst door de politiek een keuze gemaakt moeten worden op basis van het experiment met 10 experiment-Sterrenschool in het land. Op dit moment is een vrije vakantiekeuze voor ouders en scholen wettelijk nog niet mogelijk.